Se poate depune doar o declaratie pe propria raspundere pentru doc. de calificare?

Am fost la o licitatie si 2 ofertanti au depus doar o declaratie pe propria raspundere si atat. Stiu ca legea spune ca putem depune aceasta declaratie doar pentru anumite documente care lipsesc dar nu pentru intreaga documentatie de calificare solicitata in fisa de date. Nu mi se pare corect fata de ceilanti care depun o intreaga maculatura. Si una din cerinte in fisa de date la capacitatea financiara era sa se demonstreze existenta in cont a unei anumite sume, necesara asigurarii lichiditatilor in vedere realizarii investitiei. Voi ce parere aveti e corect ca abuzeaza de aceasta declaratie?

Citim şi cităm din clasici ... în viaţă :

ART. 11^1 din H.G. 925 / 2006
(1) În cazul în care, în conformitate cu prevederile art. 186 şi 190 din ordonanţa de urgenţă, ofertantul/candidatul îşi demonstrează situaţia economică şi financiară ori capacitatea tehnică şi/sau profesională prin prezentarea unui angajament de susţinere din partea unui terţ, autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare această susţinere pentru verificarea îndeplinirii cerinţelor minime impuse în cadrul documentaţiei de atribuire.
(2) Pentru a fi luată în considerare susţinerea acordată, angajamentul ferm prevăzut la art. 186 alin. (2) şi la art. 190 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă trebuie să reprezinte un instrument juridic care să asigure dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea anumitor obligaţii de către persoana susţinătoare.
(3) În cazul în care susţinerea terţului se referă la asigurarea unor resurse care pot fi puse efectiv la dispoziţia ofertantului - fonduri financiare, utilaje, echipamente, personal -, angajamentul ferm prezentat de ofertant/candidat trebuie să prevadă care sunt resursele respective şi să evidenţieze faptul că disponibilizarea acestora se va realiza necondiţionat, în funcţie de necesităţile care apar pe parcursul îndeplinirii contractului în cauză.
(4) În cazul în care susţinerea terţului vizează îndeplinirea unor cerinţe minime de calificare cum ar fi experienţa similară reflectată prin prezentarea unor liste de produse/servicii/lucrări furnizate/prestate/executate într-o perioadă anterioară sau îndeplinirea unui nivel minim al cifrei de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului de achiziţie publică, angajamentul ferm prezentat de ofertant/candidat trebuie să garanteze autorităţii contractante faptul că, în cazul în care contractantul întâmpină dificultăţi pe parcursul derulării contractului, persoana susţinătoare se obligă să asigure îndeplinirea completă şi reglementară a obligaţiilor contractuale prin implicarea sa directă.
(5) În situaţiile prevăzute la alin. (3)-(4), susţinătorul răspunde pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament, aceasta din urmă având posibilitatea de acţiune directă împotriva susţinătorului.
(6) Angajamentul ferm prezentat de ofertantul câştigător face parte integrantă din contractul de achiziţie publică.

ovidius

p.s. io ştiu că nimeni din viaţa asta nu iese viu şi da ! ... nici asta nu mi s-ar părea incorect ... aşa la o primă şi ultimă citire :D

bineinteles ca se poate

cum adica declaratie "doar pentru ANUMITE documente care lipsesc"???? la articolul 11 alin. (4) din HG 925, se spune asa: "(4) Pt demonstrarea îndeplinirii CRITERIILOR DE CALIFICARE PREVĂZUTE la art. 176 din OUG, ofertantul are dreptul de a prezenta iniţial o declaraţie pe propria răspundere, semnată de reprezentantul său legal, prin care confirmă că îndeplineşte cerinţele de calificare astfel cum au fost solicitate în DA. Declaraţia va fi însoţită de o anexă în care ofertantul trebuie să menţioneze succint, dar precis, modul concret de îndeplinire a respectivelor cerinţe - inclusiv, dacă au fost solicitate, diverse valori, cantităţi sau altele asemenea."

ofertantul poate, deci, sa vina doar cu o declaratie, ca are dezlegare! numai ca va prezenta toate documentele, la cererea autoritatii contractante. si oricum, pana la raportul final, castigatorul e musai sa aduca originalele! din cauza de acelasi articol 11, alin (5) si (6) care spun cam asa:

(5) În cazul în care uzează de dreptul prevăzut la alin. (4), ofertantul are obligaţia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probează/confirmă îndeplinirea cerinţelor de calificare, atunci când primeşte din partea AC o solicitare în acest sens, în termenul prevăzut în respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucrătoare.

(6) AC trebuie să se asigure că ofertantul a cărui ofertă este declarată câştigătoare a prezentat, nu mai târziu de încheierea raportului procedurii de atribuire, certificatele/documentele prevazute la alin. (5), acestea fiind incluse în dosarul AP. Dosarul AP trebuie să includă şi certificate/documente ale altor ofertanţi numai dacă, în cadrul procesului de evaluare, au fost adoptate decizii de respingere a respectivelor oferte care s-au bazat pe informaţiile din respectivele certificate/documente.

Autentificare utilizatori

Comentarii recente

Parteneri